Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.e-grow.cz jehož provozovatelem je firma Bloom diamon, s. r. o. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2019.

 

Fakturační údaje:

Bloom diamon, s. r. o. 

Chudenická 1059/30 

Hostivař, 102 00 Praha 

IČ: 05928591   DIČ: CZ05928591 

Jsme plátci DPH

 

 

Kontaktní adresa provozovny:

(Na tuto adresu prosím zasílejte také veškeré reklamace, nabídky, poptávky, promo a podobně, děkujeme)
 

Zahradnictví E-grow.cz

Michaela Kratochvílová

Mlčochova 4
77900 Olomouc

Telefon: 722 209 077         Email: info@e-grow.cz 

Otevírací doba:

 PO-PA 10:00 - 18:00

*Na tuto adresu prosím zasílejte také veškeré reklamace, nabídky, poptávky a dotazy, děkujeme.

 

Informace

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

Informace o přijímaných způsobech platby a doručení jsou uvedeny zde.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

Kupující se při výběru zboží nemůže odchýlit od nabídky prodávajícího. Pokud kupující 

v objednávce uvede jiné zboží, než které prodávající nabízí, případně zboží s jinými

vlastnostmi, smlouva nevznikne. Prodávající zároveň nemůže dodat jiné zboží, než si 

kupující objednal, ledaže se dohodnou jinak.

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Obchodní podmínky a smlouva se řídí českým právem.

Neregistrovaným zákazníkům bude smlouva zaslána v elektronické podobě na požádání.

S těmito obchodními podmínkami souhlasíte uspěšným dokončením a odesláním objednávky.

Obrázky u zboží mají pouze ilustrativní charakter a nemusí odpovídat skutečné podobě věci.

 

Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 15 dnů od potvrzení 

objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží 

uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. 

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží 

při převzetí co nejdříve překontroloval.

V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem 

zápis o škodě, který je velmi důležitý pro rychlejší reklamaci.

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, předá prodávající 

kupujícímu ihned při převzetí zboží, v případě technického problému na straně 

prodávajícího nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží kupujícím.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu 

a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může 

kupující práva z nich uplatnit (Reklamační řád).

Cena dopravy a způsob doručení zde.

Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, prodávající je oprávněn poté, co kupujícího 

prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, 

zboží vhodným způsobem po jejím uplynutí prodat.

Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti 

na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst 

na výtěžek prodeje.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující spotřebitel odstoupit od 

smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob 

převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující spotřebitel 

v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující spotřebitel prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. 

Kupující spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění 

komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, 

bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a 

zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným 

způsobem, jakým platbu od kupujícího spotřebitele přijal.

Jestliže kupující spotřebitel zvolil při vracení zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, 

který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve 

výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději do 14 dnů od 

odstoupení od smlouvy je kupující spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat 

zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, 

(nejlépe v původním obalu - zákon to nevyžaduje, ale uděláte nám radost), nesmí jevit 

známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující spotřebitel.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči 

kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a odečíst jej od vrácené částky.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží 

upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá 

rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného 

obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; a u smluv o opravě nebo údržbě provedené v 

místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde:

Odstoupení od smlouvy a poučení.pdf (141866)

 

Práva a povinnosti z vadného plnění

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží v době, kdy kupující věc převzal, nedostatky (např. nemá sjednané 

nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, 

není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným 

zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které 

prodávající odpovídá.

Kupující spotřebitel může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží 

podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z 

ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného 

odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, 

týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující 

spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se 

za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující 

spotřebitel před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře 

dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající 

neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující 

spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Zákonná práva z vad

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží 

v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí

Kupující podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou mělo zboží při přechodu 

nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího podnikatele 

založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

V této lhůtě je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat 

u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu 

odstranitelnou či neodstranitelnou):

        -odstranění vady dodáním nové věci nebo dodáním chybějící věci;

        -bezplatné odstranění vady opravou;

        -optimální slevu z kupní ceny,

        -vrácení kupní ceny

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření 

smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto 

porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu 

odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující spotřebitel nárok na odstranění vady 

anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu 

nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), 

může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit 

od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení 

návodu k použití.

 

Vyřízení reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez 

zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl 

by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Formuláře ke stažení:

ProUplatneniReklamace.pdf (125427)

 

Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit 

prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, 

případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti 

odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, 

která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při 

nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení 

reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. 

Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, 

mělo by být čisté a kompletní.

Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného 

odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem 

písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, 

jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou 

slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, 

kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo 

prostřednictvím SMS. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada 

účelně vynaložených nákladů. 

Více info v Reklamačním řádu.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní 

inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: 

https://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese

je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 

Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení 

spotřebitelských sporů on-line aozměně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 

(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou 

kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany 

osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním 

zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, 

pokud je kupující neodmítne. 

Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani 

rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích 

nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým 

nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí 

a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne 

v jednání pokračovat.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a 

uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za 

účelem plnění předmětu smlouvy. 

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn 

tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad 

ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ostatní

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), 

zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, 

ve znění pozdějších právních předpisů.

    Záloha na zboží

V případě, že se jedná o zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, nebo 

množství zboží, které není obvyklé, může být ze strany prodávajícího požadována úhrada 

zálohy. Prodávající se zavazuje o požadavku zálohové platby informovat kupujícího neprodleně.

    Stížnosti

Stížnosti a připomínky spotřebitele, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy 

stížnosti nebo připomínky může zákazník uplatnit v prodejně prodávajícího nebo na 

tel. +420 722 209 077 či e-mailovou adresu: info@e-grow.cz. Pokud je stížnost svým 

obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s 

platnými právními předpisy.

    Dárky

Dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouuvy, je kupující povinen spolu 

s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho co mu bylo 

zdarma doručeno nad rámec objednávky.

    Informace a poradenství

Provozovatel tohoto internetového obchodu v žádném případě nikoho nepodněcuje k výrobě 

omamných a psychotropních látek, či pěstování zakázaných rostlin. Jsme výhradně proti 

zneužívání OPL a pěstování zakázaných rostlin! Nesouhlasíme s legalizací a razantně odmítáme 

jakoukoli návaznost. Naše společnost je sloučení zahradnictví a elektroniky, nespojujte nás 

prosím tedy s growshopy. Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití 

dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Neprodáváme 

žádné zakázané semena, neposkytujeme návody ani kuřácké potřeby. Důrazně každému 

kupujícímu doporučujeme, aby se před nákupem seznámil se zákony ČR případně své 

vlastní země jde li o cizince a nedopouštěl se trestných činnů. V žádném případě nepřebíráme 

jakoukoliv odpovědnost za ty co zákony porušují.